Hướng dẫn làm đơn xin chấm phúc khảo

Hướng dẫn làm đơn xin chấm phúc khảoCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THIKỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM ...

Kính gởi: Hội đồng tuyển sinh Trường ...........

Tôi tên là:..............................................................................................................Ngày sinh:.................................. Nơi sinh............................................................Mã Ngành thi...................... Tên ngành................................................ Số báo danh..................Sau khi biết kết quả thi do nhà trường công bố, tôi kính xin Hội đồng tuyển sinh Trường ........ chấm phúc khảo bài thi của tôi các môn sau đây:1. Môn.................................................. kết quả thi: .......................... điểm.2. Môn.................................................. kết quả thi: .......................... điểm.3. Môn.................................................. kết quả thi: .......................... điểm.Tôi xin đóng khoản lệ phí chấm phúc khảo là: .........................................................................(Bằng chữ................................................................................................................................... )Địa chỉ liên lạc của tôi là ......................................................................................................................................................................................................................................................................................Điện thoại: ..............................................................................................................................Tôi xin trân trọng cảm ơn!_________, ngày ___ tháng___ nămTHÍ SINH XIN CHẤM PHÚC KHẢO(Ký và ghi rõ họ tên)Huong dan lam don xin cham phuc khao